MONIKA BOBAKO „ISLAMOFOBIA JAKO TECHNOLOGIA WŁADZY – STUDIUM Z ANTROPOLOGII POLITYCZNEJ”

22 września 2017 r.

Monika Bobako jest autorką opracowania zatytułowanego „Islamofobia jako technologia władzy – studium z antropologii politycznej”. 22 września nakładem Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” książka ukaże się na rynku. Redakcja magazynu „NIGDY WIĘCEJ” została jej patronem. Polecamy!

Informacja od Wydawnictwa Universitas:

Islamofobia jest zjawiskiem, które od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku coraz mocniej zaznacza się w życiu europejskich społeczeństw. Książka zawiera omówienie różnorodnych dyskursów antyislamskich, które, konstruując islam jako zagrożenie, a muzułmanów jako „innych” i „obcych”, wyrastają często z bardzo odmiennych przesłanek. Niektóre z nich są częścią dyskursu krytycznego wobec religii w ogóle i wiążą się z oświeceniowymi ideami postępu, emancypacji i racjonalizmu, inne wyrastają z konserwatywnej troski o czystość chrześcijańskiego dziedzictwa i europejskiej tożsamości (a także jej narodowych wariantów). Punktem wyjścia jest dla autorki pytanie o to, w jakim stopniu współczesna islamofobia powtarza wzory znane z historii europejskiego antysemityzmu. Ważną część tekstu wypełnia refleksja na temat relacji między figurą Żyda jako Innego a procesami konstruowania symbolicznej obcości, jaką w europejskim kontekście zostają naznaczeni muzułmanie. Wiążąc te procesy z wydarzeniami polityczno-ekonomicznymi z ostatnich dekad, autorka przedstawia je na tle historycznych związków Europy z islamem. Pokazuje przy tym, w jaki sposób wytworzone w epoce kolonialnej orientalistyczne wyobrażenia na temat tej religii kształtują dzisiejsze nastawienia wobec muzułmanów. Poszukując odpowiedzi na pytanie o przyczyny wzmagającej się w Europie antymuzułmańskiej ksenofobii, autorka szczególną uwagę zwraca na przemiany ekonomiczne związane z rozwojem neoliberalnego kapitalizmu, a także z kryzysem logiki rozwojowej, na której ufundowana została zachodnia nowoczesność. Zastanawiając się nad fenomenem polskiej „islamofobii bez muzułmanów”, podkreśla rolę, jaką w jej tworzeniu odgrywa półperyferyjny charakter Polski.

MONIKA BOBAKO „ISLAMOFOBIA JAKO TECHNOLOGIA WŁADZY – STUDIUM Z ANTROPOLOGII POLITYCZNEJ”